Privatumo politika

 

Įžanga

Duomenų valdytojas - Orivas, kodas 125513093,  registracijos adresas J. Jasinskio g. 16B, Vilnius (toliau  – Orivas arba Bendrovė). Ši privatumo  politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims, kurie perka prekes iš Orivas, naudojasi Orivas paslaugomis arba lankosi interneto svetainėse www.orivas.lt, www.orivas.lv, www.orivas.ee, www.elgydium.lt, www.elgydium.lv, www.elgydium.ee, www.ellaone.lt, www.ellaone.lv, www.ellaone.ee,  www.ecocillin.lt, www.ecocillin.lv, www.ecocillin.ee, www.protingasvaikas.lt.
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – tel. 8 5 2526570, el.paštas: info@orivas.lt.

Sąvokos

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas). Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
Duomenų subjektas – sveikatos priežiūros specialistai, kurie informuojami  apie produktus, arba asmuo, kuris naudoja produktus ir praneša apie nepageidaujamą jų poveikį, arba asmuo, kuris dalyvauja renginyje, kuriame pristatomi produktai, arba yra juridinio asmens atstovas, arba asmuo, kuris naršo www.orivas.lt, www.orivas.lv, www.orivas.ee, www.elgydium.lt, www.elgydium.lv, www.elgydium.ee, www.ellaone.lt, www.ellaone.lv, www.ellaone.ee,  www.ecocillin.lt, www.ecocillin.lv, www.ecocillin.ee, www.protingasvaikas.lt svetainėse.
Produktai – Orivas platinami receptiniai ir nereceptiniai vaistai, medicininės paskirties bei burnos priežiūros priemonės.

Bendrosios nuostatos

Privatumo politika nustato ir apibrėžia pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo principus. Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, paslaugų ir kitose sutartyse.
Naudodamasis Bendrovės paslaugomis, pirkdamas prekes, pateikdamas savo duomenis, siųsdamas CV, pildydamas užklausos formą, tęsdamas naršymą svetainėje, duomenų subjektas patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis. Jeigu nesutinkate laikytis šios Privatumo politikos, prašome nesinaudoti Bendrovės paslaugomis ir nenaršyti svetainėje www.orivas.lt, www.orivas.lv, www.orivas.ee, www.elgydium.lt, www.elgydium.lv, www.elgydium.ee, www.ellaone.lt, www.ellaone.lv, www.ellaone.ee,  www.ecocillin.lt, www.ecocillin.lv, www.ecocillin.ee, www.protingasvaikas.lt svetainėse.

Asmens duomenų tvarkymo principai

Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją
pateikia asmuo, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, lankosi ar registruojasi svetainėje.
Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami  teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl duomenų valdytojo ar trečios šalies teisėto intereso.
Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Asmens duomenų šaltiniai

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuris juos pateikia, kai svetainėje užpildo užklausos formą, atsiunčia  savo gyvenimo  aprašymą  (CV) arba kitu būdu kreipiasi į Bendrovę; iš kliento veiklos, Bendrovės asmens duomenų tvarkytojų  arba kitų išorinių šaltinių. Duomenys gali būti gaunami ir iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui įmonių internetinių svetainių.
Duomenis gali būti generuojami, kai asmuo naudojasi paslaugomis, pavyzdžiui, skambina telefonu, siunčia trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsisako paslaugas, apsilanko interneto svetainėse ar užpildo užklausos formą.
Asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, pavyzdžiui prekių
pardavimas ar sąskaitos išrašymas, negalės būti suteiktos, jei asmens duomenis nebus pateikti.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Orivas asmens duomenis tvarko šiais tikslais: santykių su klientais palaikymas; duomenų apie klientą atnaujinimas; produktų pardavimas; produktų siuntimas ir pristatymas pirkėjui; sąskaitų išrašymas; sutarčių administravimas ir vykdymas; skolų išieškojimas; užklausų administravimas; darbuotojų paieška; tiesioginis marketingas; tyrimai dėl nepageidaujamų medikamentų poveikio, organizuojamų renginių dalyvių registracija, rinkos tyrimai, lojalumo programų ir akcijų organizavimas; interneto svetainės lankomumo statistika, turto ir asmenų apsauga; asmenų identifikavimas; svetainės lankymo statistikos analizė; teisinių reikalavimų pateikimas, įvykdymas ir gynimas.
Duomenų subjektų grupės – pirkėjai, verslo partneriai, medikamentų naudotojai, kandidatai, asmenys, ieškantys darbo.

Gali būti tvarkomos šios pagrindinės asmens duomenų kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant, – vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, sveikatos priežiūros specialisto spaudo numeris, specialybė, kabinetas, darbo laikas, asmens kodas, mobilaus telefono numeris, el. paštas adresas, parašas, renginio dalyvio pažymėjimas, IP adresas ir kita informacija, reikalinga produktų pardavimui ir paslaugų teikimui, santykių palaikymui ir sutarčių administravimui;  IP adresas, svetainės naršymo istorija ir data.

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės: valstybės įstaigos ir institucijos, teisėsaugos institucijos; auditoriai, teisės ir finansų konsultantai; trečiosios šalys, tvarkančios registrus, programinę įrangą, organizuojančios renginius, atliekantys nepageidaujamo medikamentų poveikio tyrimus; skolų išieškojimo įmonės.


Duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Duomenų subjektas, pateikdamas Bendrovei savo elektroninio pašto adresą ar telefono numerį, gali sutikti arba nesutikti, kad jo duomenys bus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu. Jei duomenų subjektas nėra prieštaravęs dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, Bendrovė gali tvarkyti jo asmens duomenis tam, kad pateiktų produktų ir/ar paslaugų pasiūlymus.
Šie duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi ne ilgiau nei 10 metų nuo jų tvarkymo pradžios. Sutikimą naudoti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu asmuo bet kuriuo metu gali atšaukti, pranešdamas el.
paštu info@orivas.lt, arba paspaudus prenumeratos atsisakymo nuorodą iš Bendrovės gauto naujienlaiškio
apačioje.

Rinkos tyrimai

Bendrovė pati ar pasitelkusi rinkos tyrimų paslaugas teikiančias bendroves skambina duomenų subjektams ir atlieka apklausą pagal Bendrovės poreikius.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai.
Įprastai duomenys tvarkomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo arba santykių su klientais pabaigos.
Tik atrinktų kandidatų pateikti duomenys saugomi 1 (vienerius) metus. Visi kiti ištrinami iškart po atrankos.

Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams

Bendrovė tvarkomų duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka.

Duomenų tvarkytojai

Asmens duomenys tvarkomi Orivas klientų valdymo sistemoje bei apskaitos programose, kurios yra pasiekiamos ir Orivas grupės įmonių, veikiančių Europos Sąjungos teritorijoje.
Duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Bendrovei buhalterinės apskaitos, svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito ir kitas paslaugas.
Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, siekia užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Duomenų subjektų teisės

Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:

a) teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
b) teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie mano asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
c) teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
d) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
e) teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;
f) teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
g) teisę reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);
e) teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą (toliau Prašymas) dėl jo teisių įgyvendinimo. Bendrovė, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos pateikia atsakymą.
Prašymą pateikti galite šiais būdais: 8 5 2526570 , el. paštu: info@orivas.lt , atvykti į biurą adresu J. Jasinskio g.
16B, Vilnius.

Duomenų apsaugos pareigūno informacija skelbiama interneto svetainėse  www.orivas.lt, www.orivas.lv, www.orivas.ee, www.elgydium.lt, www.elgydium.lv, www.elgydium.ee, www.ellaone.lt, www.ellaone.lv, www.ellaone.ee,  www.ecocillin.lt, www.ecocillin.lv, www.ecocillin.ee, www.protingasvaikas.lt.

Duomenų saugumo užtikrinimas

Bendrovė įgyvendina tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi asmens duomenys ir kita duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia.
Prieigą prie asmens duomenų turi tik tie darbuotojai, paslaugų teikėjai bei įgalioti duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

Slapukai

Siekiant pagerinti lankymąsi, naudojami slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas.
Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Statistika

Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų svetainės naršymo istoriją, bus perduodama ir saugoma serveriuose, esančiuose JAV.

Kitos nuostatos

Pateikdami savo duomenis, Jūs sutinkate, kad Orivas gali kreiptis į Jus dėl Jūsų užklausos.
Orivas gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėse
www.orivas.lt, www.orivas.lv, www.orivas.ee, www.elgydium.lt, www.elgydium.lv, www.elgydium.ee, www.ellaone.lt, www.ellaone.lv, www.ellaone.ee,  www.ecocillin.lt, www.ecocillin.lv, www.ecocillin.ee, www.protingasvaikas.lt.
Paskutinį kartą atnaujinta 2019-01-31.